نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف-مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق موضوع معامله

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف-مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق موضوع معامله

توضیحات

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فقدان اهلیت طرف-مشروعیت جهت -معین نبودن دقیق موضوع معامله