نمونه دادخواست ابطال صورت جلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادخواست ابطال صورت جلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت

توضیحات

نمونه دادخواست ابطال صورت جلسات شرکت اولی و ابطال شرکت دوم با دستور موقت