نمونه حکم محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه حکم محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی

توضیحات

نمونه حکم محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی