نمونه حکم راجع به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر

499,000 ریال

نمونه حکم راجع به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر