نمونه حکم در خصوص واخواهی نسبت به دادنامه غیابی

499,000 ریال

نمونه حکم در خصوص واخواهی نسبت به دادنامه غیابی