نمونه حکم در خصوص تعیین ثمنیه بهای اعیانی و الزام به انتقال آن

499,000 ریال

نمونه حکم در خصوص تعیین ثمنیه بهای اعیانی و الزام به انتقال آن