نمونه حکم دائر بر اجازه معامله به مشمول وظیفه عمومی و امضا در دفتر خانه

499,000 ریال

نمونه حکم دائر بر اجازه معامله به مشمول وظیفه عمومی و امضا در دفتر خانه