نمونه بیمه نامه آتش سوزی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه بیمه نامه آتش سوزی

توضیحات

بیمه نامه
آتش سوزی شرکت سهامی بیمه …………………..
شرکت سهامی بیمه ……………………. طبق پیشنهاد شماره …………………………… مورخ ……………………….. بیمه گذار به موجب این بیمه نامه و شرایط مندرج در ظهر آن متعهد است که پس از دریافت حق بیمه مقرر خساراتی که به علل خطرات مورد تعهد یا موال مشروحه زیر وارد شود جبران نماید.