نمونه ای از قراردادهای مشارکت مدنی بانک صنعت و معدن

450,000 ریال

نمونه ای از قراردادهای مشارکت مدنی بانک صنعت و معدن