نمونه ای از دادنامه های پرداخت مبلغی وجه به عنوان پیش پرداخت

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های پرداخت مبلغی وجه به عنوان پیش پرداخت