نمونه ای از دادنامه های پرداخت خسارت به متضرر از ملی شدن

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های پرداخت خسارت به متضرر از ملی شدن