نمونه ای از دادنامه های نگهداری آنتن ماهواره قبل از وضع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های نگهداری آنتن ماهواره قبل از وضع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره