نمونه ای از دادنامه های نداشتن وجاهت قانونی اصدار قرار ابطال دادخواست

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های نداشتن وجاهت قانونی اصدار قرار ابطال دادخواست