نمونه ای از دادنامه های میزان دیه در حکم بدوی کمتر از خمس دیه کامل باشد

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های میزان دیه در حکم بدوی کمتر از خمس دیه کامل باشد