نمونه ای از دادنامه های قولنامه ضمن عقد لازم تعهد نشده

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قولنامه ضمن عقد لازم تعهد نشده