نمونه ای از دادنامه های قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح اصلاحی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح اصلاحی