نمونه ای از دادنامه های قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح اصلاحی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح اصلاحی

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های قرار گرفتن قسمتی از ملک در طرح اصلاحی