نمونه ای از دادنامه های قرار قبولی تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار قبولی تقاضای اجرای حکم دادگاه خارجی