نمونه ای از دادنامه های قرار عدم صلاحیت به خواسته مطالبه حق کسب مغازه

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار عدم صلاحیت به خواسته مطالبه حق کسب مغازه