نمونه ای از دادنامه های قرار عدم صلاحیت به خواسته پرداخت حقوق و کسور بازنشستگی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار عدم صلاحیت به خواسته پرداخت حقوق و کسور بازنشستگی