نمونه ای از دادنامه های قرار رد دعوی (عدم توجه دعوی)

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار رد دعوی (عدم توجه دعوی)