نمونه ای از دادنامه های قرار رد دعوی (شمول مرور زمان)

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار رد دعوی (شمول مرور زمان)