نمونه ای از دادنامه های قرار توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ مکرر ق.م

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار توقیف اموال موضوع ماده 218 مکرر ق.م