نمونه ای از دادنامه های قرار تأخیر اجرای حکم

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار تأخیر اجرای حکم