نمونه ای از دادنامه های قرار امتناع از رسیدگی (دادرس)

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قرار امتناع از رسیدگی (دادرس)