نمونه ای از دادنامه های قراردادهای مشمول ماده واحده مصوب ۱۳۶۵

499,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های قراردادهای مشمول ماده واحده مصوب 1365