نمونه ای از دادنامه های شهادت یک نفر کافی جهت توجه اتهام به دیگری نیست،

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های شهادت یک نفر کافی جهت توجه اتهام به دیگری نیست،