نمونه ای از دادنامه های رد دعوی خیانت در امانت و مطالبه ضرر و زیان

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های رد دعوی خیانت در امانت و مطالبه ضرر و زیان