نمونه ای از دادنامه های رد دعوی تنظیم سند رسمی، تخلیه

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های رد دعوی تنظیم سند رسمی، تخلیه