نمونه ای از دادنامه های دعوی عدم تعلق سند سجلی با شهادت تلقینی گواهان

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های دعوی عدم تعلق سند سجلی با شهادت تلقینی گواهان