نمونه ای از دادنامه های دعوی رفع ید مستأجر فاقد حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های دعوی رفع ید مستأجر فاقد حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر