نمونه ای از دادنامه های دریافت اجرت المثل موضوع قرارداد اجاره

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های دریافت اجرت المثل موضوع قرارداد اجاره