نمونه ای از دادنامه های درخواست بانک به مطالبه وجوه ناشی از تأخیر تأدیه

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های درخواست بانک به مطالبه وجوه ناشی از تأخیر تأدیه