نمونه ای از دادنامه های حکم به برائت به لحاظ حقوقی بودن موضوع تحویل مورد خواسته به شاکی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های حکم به برائت به لحاظ حقوقی بودن موضوع تحویل مورد خواسته به شاکی