نمونه ای از دادنامه های حق اصلاح میزان دیه کمتر از خمس کامل در محکمه تجدید نظر

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های حق اصلاح میزان دیه کمتر از خمس کامل در محکمه تجدید نظر