نمونه ای از دادنامه های تکلیف ودیعه ای که هنگام انعقاد عقد اجاره به موجر داده شده است

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های تکلیف ودیعه ای که هنگام انعقاد عقد اجاره به موجر داده شده است

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های تکلیف ودیعه ای که هنگام انعقاد عقد اجاره به موجر داده شده است