نمونه ای از دادنامه های تقسیم نامه عادی در صورت عدم مغایرت آن با ضوابط شهرسازی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های تقسیم نامه عادی در صورت عدم مغایرت آن با ضوابط شهرسازی

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های تقسیم نامه عادی در صورت عدم مغایرت آن با ضوابط شهرسازی