نمونه ای از دادنامه های تقسیم نامه عادی در صورت عدم مغایرت آن با ضوابط شهرسازی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های تقسیم نامه عادی در صورت عدم مغایرت آن با ضوابط شهرسازی