نمونه ای از دادنامه های تعیین مدت اجاره در مواردی که صریحاً تعیین نشده است

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های تعیین مدت اجاره در مواردی که صریحاً تعیین نشده است

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های تعیین مدت اجاره در مواردی که صریحاً تعیین نشده است