نمونه ای از دادنامه های تحریر متن چک با مبالغ عددی و حروفی در دو زمان

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های تحریر متن چک با مبالغ عددی و حروفی در دو زمان