نمونه ای از دادنامه های تجدید تعقیب متهم با دلایل جدید بدون اذن دادگاه تجدید نظر استان

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های تجدید تعقیب متهم با دلایل جدید بدون اذن دادگاه تجدید نظر استان