نمونه ای از دادنامه های تجدید تعقیب متهم با دلایل جدید بدون اذن دادگاه تجدید نظر استان

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های تجدید تعقیب متهم با دلایل جدید بدون اذن دادگاه تجدید نظر استان

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های تجدید تعقیب متهم با دلایل جدید بدون اذن دادگاه تجدید نظر استان