نمونه ای از دادنامه های تأثیر وجه التزام در امکان مطالبه اصل قرارداد

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های تأثیر وجه التزام در امکان مطالبه اصل قرارداد