نمونه ای از دادنامه های تأثیر ثبت سند معامله در اعتبار بیع غیر منقول

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های تأثیر ثبت سند معامله در اعتبار بیع غیر منقول

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های تأثیر ثبت سند معامله در اعتبار بیع غیر منقول