نمونه ای از دادنامه های انجام هم زمان معامله برای خود و غیر بدون ذکر سمت

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های انجام هم زمان معامله برای خود و غیر بدون ذکر سمت