نمونه ای از دادنامه های انتقال مال غیر صدو حکم به میزان کمتر از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های انتقال مال غیر صدو حکم به میزان کمتر از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های انتقال مال غیر صدو حکم به میزان کمتر از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون