نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان دعوی فسخ قرارداد و مطالبه بهای ملک مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان دعوی فسخ قرارداد و مطالبه بهای ملک مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان دعوی فسخ قرارداد و مطالبه بهای ملک مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن