نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان دعوی فسخ قرارداد و مطالبه بهای ملک مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و بطلان دعوی فسخ قرارداد و مطالبه بهای ملک مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن