نمونه ای از دادنامه های الزام به انتقال ساختمان نیمه تمام با حفظ حقوق مرتهن

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های الزام به انتقال ساختمان نیمه تمام با حفظ حقوق مرتهن