نمونه ای از دادنامه های اقدامات مربوط به تملک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی قبل از تحویل آن

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های اقدامات مربوط به تملک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی قبل از تحویل آن