نمونه ای از دادنامه های اقدامات مربوط به تملک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی قبل از تحویل آن

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های اقدامات مربوط به تملک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی قبل از تحویل آن

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های اقدامات مربوط به تملک یک واحد آپارتمان در مجتمع مسکونی قبل از تحویل آن