نمونه ای از دادنامه های اعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیر به کمتر از یک سال حبس

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های اعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیر به کمتر از یک سال حبس

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های اعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیر به کمتر از یک سال حبس