نمونه ای از دادنامه های اعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیر به کمتر از یک سال حبس

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های اعمال تخفیف مجازات انتقال مال غیر به کمتر از یک سال حبس