نمونه ای از دادنامه های اعتبار شرط پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های اعتبار شرط پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های اعتبار شرط پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی