نمونه ای از دادنامه های استناد محکمه بدوی به رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه ای از دادنامه های استناد محکمه بدوی به رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی

توضیحات

نمونه ای از دادنامه های استناد محکمه بدوی به رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی