نمونه ای از دادنامه های استناد محکمه بدوی به رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های استناد محکمه بدوی به رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی