نمونه ای از دادنامه های استناد به شروط سند منفسخه قابلیت توجیه قانونی ندارد

1,000,000 ریال

نمونه ای از دادنامه های استناد به شروط سند منفسخه قابلیت توجیه قانونی ندارد